INFORMATIE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN RECHT (LSSI)

JARNECO ESTUL SL, verantwoordelijk voor de website, hierna VERANTWOORDELIJK, stelt dit document beschikbaar aan gebruikers, waarmee het wil voldoen aan de verplichtingen uiteengezet in Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), evenals als het informeren van alle gebruikers van de website over de gebruiksvoorwaarden.

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich tot de naleving en strikte naleving van de hierin uiteengezette bepalingen, evenals elke andere wettelijke bepaling die van toepassing kan zijn.

JARNECO ESTUL SL behoudt zich het recht voor om elke vorm van informatie die op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder enige verplichting tot voorafgaande kennisgeving of het informeren van gebruikers over genoemde verplichtingen, aangezien dit voldoende is met de publicatie op de website van JARNECO ESTUL SL

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS:

Sociale denominatie: JARNECO ESTUL SL
Handelsnaam: CARAVAN PARKING EL PALMAR
CIF: B10544534
Huis: Meisje van de kammen 4, 41540, La Puebla de Cazalla, Sevilla
e-mailadres: info@parkingcaravanaselpalmar.com

2. OBJECT

Via de Website bieden wij Gebruikers de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie over onze diensten.

3. PRIVACY EN GEGEVENSVERWERKING

Wanneer het nodig is om persoonlijke gegevens te verstrekken om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud of diensten, garanderen Gebruikers de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid ervan. Het bedrijf zal deze gegevens de overeenkomstige geautomatiseerde behandeling geven op basis van de aard of het doel ervan, in de voorwaarden die worden vermeld in de sectie Privacybeleid.

4. INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat alle inhoud die op de Web Space wordt weergegeven en in het bijzonder ontwerpen, teksten, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, knoppen, software, handelsnamen, merken of andere tekens die industrieel en/of commercieel kunnen worden gebruikt, onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten en alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens, alle industriële en intellectuele eigendomsrechten, op de inhoud en/of enige andere elementen die op de pagina zijn ingevoegd, die het exclusieve eigendom zijn van het bedrijf en/of derden, die het exclusieve recht hebben om ze in economisch verkeer te gebruiken. Om al deze redenen verbindt de Gebruiker zich ertoe om dergelijke inhoud niet te reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar te stellen of op enige andere manier openbaar te communiceren, te transformeren of te wijzigen, waardoor het bedrijf gevrijwaard blijft van elke claim die voortvloeit uit de schending van dergelijke verplichtingen. Toegang tot de Webruimte houdt in geen geval enige vorm van afstand, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van genoemde rechten in, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Webruimte verlenen Gebruikers geen ander gebruiksrecht, HR, wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare communicatie van de webruimte en/of de inhoud ervan anders dan hierin uitdrukkelijk voorzien. Elk ander gebruik of andere exploitatie van rechten is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming die specifiek voor dit doel wordt verleend door het bedrijf of de derde eigenaar van de betrokken rechten.

De inhoud, teksten, foto's, ontwerpen, logo's, afbeeldingen, computerprogramma's, broncodes en, in het algemeen, elke intellectuele creatie die in deze Ruimte bestaat, evenals de Ruimte zelf als geheel, als een multimediaal artistiek werk, zijn beschermd als auteursrechten door de wetgeving op intellectueel eigendom. Het bedrijf is de eigenaar van de elementen waaruit het grafische ontwerp van de Web Space bestaat, de menu's, navigatieknoppen, de HTML-code, de teksten, afbeeldingen, texturen, grafische afbeeldingen en alle andere inhoud van de Web Space of in ieder geval , beschikt over de overeenkomstige autorisatie voor het gebruik van genoemde elementen. De inhoud die in de Webruimte wordt aangeboden, mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, noch worden verzonden, noch worden opgenomen door een systeem voor het ophalen van informatie, in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de bovengenoemde Entiteit.

Evenzo is het verboden om het "auteursrecht" te onderdrukken, te ontwijken en/of te manipuleren, evenals de technische beschermingsmiddelen of enige informatiemechanismen die de inhoud kan bevatten. De gebruiker van deze webruimte verbindt zich ertoe de uiteengezette rechten te respecteren en elke actie te vermijden die hen zou kunnen schaden, waarbij het bedrijf zich in elk geval de uitoefening van alle middelen of juridische stappen voorbehoudt ter verdediging van zijn legitieme intellectuele en industriële eigendomsrechten .

5. VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER VAN DE WEBRUIMTE

De Gebruiker stemt ermee in:

 1. Correct en rechtmatig gebruik maken van de Webruimte, evenals de inhoud en diensten, in overeenstemming met: (i) de toepasselijke wetgeving op elk moment; (ii) de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Webruimte; (iii) moraliteit en algemeen aanvaarde goede zeden en (iv) openbare orde.
 2. Zorg voor alle middelen en technische vereisten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de webruimte.
 3. Geef waarheidsgetrouwe informatie door de formulieren in de Web Space in te vullen met uw persoonlijke gegevens en deze te allen tijde up-to-date te houden op een manier die te allen tijde beantwoordt aan de werkelijke situatie van de Gebruiker. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de valse of onjuiste verklaringen en de schade die aan het bedrijf of aan derden wordt toegebracht door de verstrekte informatie.

In afwijking van het bepaalde in het vorige lid dient de Gebruiker zich voorts te onthouden van:

 1. Maak ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de Webruimte en/of de inhoud ervan voor ongeoorloofde doeleinden of effecten, verboden in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze schade kunnen toebrengen, uitschakelen, overbelasten, het normale gebruik van diensten of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die op computerapparatuur is opgeslagen, verslechteren of verhinderen.
 2. Toegang krijgen of proberen toegang te krijgen tot bronnen of beperkte delen van de Web Space, zonder te voldoen aan de voorwaarden die vereist zijn voor deze toegang.
 3. Schade veroorzaken aan de fysieke of logische systemen van de Web Space, haar leveranciers of derden.
 4. Introduceer of verspreid computervirussen of andere fysieke of logische systemen die schade kunnen veroorzaken aan de fysieke of logische systemen van het bedrijf, leveranciers of derden.
 5. Poging tot toegang, gebruik en/of manipulatie van de gegevens van het bedrijf, externe providers en andere gebruikers.
 6. Reproduceren of kopiëren, distribueren, openbare toegang verlenen via elke vorm van openbare communicatie, de inhoud transformeren of wijzigen, tenzij u de toestemming hebt van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of dit wettelijk is toegestaan.
 7. Verwijder, verberg of manipuleer de opmerkingen over intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere gegevens die de rechten van het bedrijf of derden identificeren die in de inhoud zijn opgenomen, evenals de technische beschermingsmiddelen of informatiemechanismen die in de inhoud kunnen worden ingevoegd.
 8. De inhoud verkrijgen en trachten te verkrijgen met behulp van andere middelen of procedures dan die, afhankelijk van het geval, voor dit doel beschikbaar zijn gesteld of uitdrukkelijk zijn aangegeven op de webpagina's waar de inhoud wordt gevonden of, in het algemeen, van diegene die worden vaak gebruikt op internet omdat ze geen risico met zich meebrengen voor beschadiging of uitschakeling van de Web Space en/of de inhoud ervan.
 9. In het bijzonder, louter indicatief en niet uitputtend, verbindt de Gebruiker zich ertoe geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto's, opnamen, software en, in het algemeen elk soort materiaal dat: • op enigerlei wijze in strijd is met, kleineert of in strijd is met de grondrechten en openbare vrijheden die grondwettelijk, in internationale verdragen en in de rest van de huidige wetgeving zijn erkend • criminele, lasterlijke aansporingen aanmoedigt, aanzet of bevordert , lasterlijke, gewelddadige acties of, in het algemeen, in strijd met de wet, de goede zeden, algemeen aanvaarde goede gewoonten of openbare orde. • Producten, elementen, berichten en/of diensten van . opnemen, beschikbaar stellen of toegang verlenen tot crimineel, gewelddadig, beledigend, schadelijk, vernederend of, in het algemeen, in strijd met de wet, goede zeden en algemeen aanvaarde goede zeden of openbare orde. Veroorzaakt of kan een onaanvaardbare staat van angst of angst veroorzaken • Induceert of zet aan tot gevaarlijke praktijken, riskant of schadelijk voor de gezondheid en het mentale evenwicht. • Het wordt beschermd door de wetgeving inzake intellectuele of industriële bescherming die toebehoort aan de samenleving of aan derden zonder dat het beoogde gebruik is geautoriseerd • In strijd is met de eer, persoonlijke en familiale privacy of het imago van individuen • Is enige vorm van reclame • Bevat elk type virus of programma dat de normale werking van de Web Space verhindert.

Als u een wachtwoord krijgt om toegang te krijgen tot sommige diensten en/of inhoud van de Web Space, bent u verplicht dit zorgvuldig te gebruiken en te allen tijde geheim te houden. Bijgevolg zal hij verantwoordelijk zijn voor de juiste bewaring en vertrouwelijkheid ervan en zich ertoe verbinden deze niet aan derden, tijdelijk of permanent, over te dragen of om buitenstaanders toegang te verlenen tot de bovengenoemde diensten en/of inhoud. Evenzo bent u verplicht het bedrijf op de hoogte te stellen van elk feit dat kan leiden tot oneigenlijk gebruik van uw wachtwoord, zoals, maar niet beperkt tot, diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang, om door te gaan met de onmiddellijke annulering ervan. Bijgevolg zal het bedrijf, zolang de bovenstaande kennisgeving niet wordt gedaan, vrijgesteld zijn van elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het oneigenlijk gebruik van zijn wachtwoord, waarbij het zijn verantwoordelijkheid is voor elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud en/of diensten van de webruimte door eender welke onwettige derde. Als u nalatig of opzettelijk niet voldoet aan een van de verplichtingen die zijn vastgelegd in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, bent u aansprakelijk voor alle schade die voor het bedrijf uit deze schending kan voortvloeien.

6. VERANTWOORDELIJKHEDEN

Voortdurende toegang is niet gegarandeerd, noch is de correcte weergave, download of gebruik van de elementen en informatie op de website die kan worden belemmerd, gehinderd of onderbroken door factoren of omstandigheden buiten haar controle. Het is niet verantwoordelijk voor de beslissingen die kunnen worden genomen als gevolg van toegang tot de aangeboden inhoud of informatie.

De dienst kan worden onderbroken, of de relatie met de Gebruiker kan onmiddellijk worden opgelost, als wordt vastgesteld dat een gebruik van zijn Webruimte, of een van de diensten die daarin worden aangeboden, in strijd is met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Nee Wij zijn verantwoordelijk voor schade , verliezen, claims of kosten die voortvloeien uit het gebruik van de webruimte.

Het is alleen verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk verwijderen van de inhoud die dergelijke schade kan veroorzaken, op voorwaarde dat dit wordt gemeld. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor enige schade die onder meer kan voortvloeien uit:

 1. Storingen, onderbrekingen, storingen, weglatingen, telefoonstoringen, vertragingen, blokkades of onderbrekingen in de werking van het elektronische systeem, veroorzaakt door tekortkomingen, overbelastingen en fouten in telecommunicatielijnen en -netwerken, of voor enige andere oorzaak buiten de controle van het bedrijf.
 2. Onwettige inmenging door het gebruik van kwaadaardige programma's van welke aard dan ook en via elk communicatiemiddel, zoals computervirussen of andere.
 3. Oneigenlijk of ongepast misbruik van de webruimte.
 4. Beveiligings- of navigatiefouten veroorzaakt door een storing van de browser of door het gebruik van niet-geüpdatete versies ervan. De beheerder van de webruimte behoudt zich het recht voor om de inhoud of informatie in de webruimte geheel of gedeeltelijk in te trekken.

Het bedrijf sluit elke verantwoordelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten kan zijn aan het misbruik van de diensten die vrij beschikbaar zijn en worden gebruikt door de gebruikers van de webruimte. Evenzo is het ontheven van elke verantwoordelijkheid voor de inhoud en informatie die kan worden ontvangen als gevolg van de gegevensverzamelingsformulieren, die alleen hetzelfde zijn voor het leveren van vraag- en twijfeldiensten. Aan de andere kant, in het geval van het veroorzaken van schade als gevolg van illegaal of onjuist gebruik van genoemde diensten, kan de Gebruiker worden geclaimd voor de veroorzaakte schade of verliezen.

U vrijwaart het bedrijf tegen eventuele schade die voortvloeit uit claims, acties of eisen van derden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de Web Space. Evenzo stemt u ermee in schadeloos te stellen voor alle schade die voortvloeit uit uw gebruik van "robots", "spiders", "crawlers" of soortgelijke hulpmiddelen die worden gebruikt voor het verzamelen of extraheren van gegevens of enige andere actie van uw kant die een onredelijke belasting vormt voor de werking van de webruimte.

7. HYPERLINKS

De Gebruiker verbindt zich ertoe om op geen enkele manier, zelfs niet via een hyperlink of hyperlink, de Webruimte, evenals de inhoud ervan, te reproduceren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door de persoon die verantwoordelijk is voor het bestand.

De Webruimte kan links bevatten naar andere webruimten, beheerd door derden, om de toegang van de Gebruiker tot de informatie van samenwerkende en/of sponsorende bedrijven te vergemakkelijken. In overeenstemming hiermee is het bedrijf niet verantwoordelijk voor de inhoud van genoemde Web Spaces, noch kan het garant staan of/of de diensten en/of informatie aanbieden die via links van derden aan derden kunnen worden aangeboden.

De gebruiker krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om links naar de hoofdpagina van de webruimte te maken, uitsluitend voor privé en niet-commercieel gebruik. De webruimten die een link naar onze webruimte bevatten (i) mogen hun relatie niet verkeerd weergeven of beweren dat een dergelijke link is geautoriseerd, noch handelsmerken, benamingen, handelsnamen, logo's of andere onderscheidende tekens van ons bedrijf bevatten; (ii) mag geen inhoud bevatten die kan worden beschouwd als slechte smaak, obsceen, beledigend of controversieel, die aanzet tot geweld of discriminatie op basis van geslacht, ras of religie, in strijd met de openbare orde of illegaal; (iii) mag niet linken naar een andere pagina van de Web Space dan de hoofdpagina; (iv) moet linken naar het adres van de webruimte zelf, zonder dat de webruimte die de link maakt de webruimte mag reproduceren als onderdeel van zijn website of binnen een van zijn "frames" of een "browser" moet maken op een van de de pagina's van de webruimte. Het bedrijf kan te allen tijde verzoeken om een link naar de webruimte te verwijderen, waarna het onmiddellijk moet overgaan tot het verwijderen ervan.

Het bedrijf heeft geen controle over de informatie, inhoud, producten of diensten die worden geleverd door andere Web Spaces die links naar de Web Space tot stand hebben gebracht.

8. GEGEVENSBESCHERMING

Om van sommige Diensten gebruik te kunnen maken, moet de Gebruiker vooraf bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Het bedrijf zal deze gegevens automatisch verwerken en de bijbehorende beveiligingsmaatregelen toepassen, allemaal in overeenstemming met de RGPD, LOPGDDD en LSSI. De Gebruiker heeft toegang tot het beleid dat wordt gevolgd bij de verwerking van persoonlijke gegevens, evenals het vaststellen van de eerder vastgestelde doeleinden, onder de voorwaarden die zijn gedefinieerd in het Privacybeleid.

9. KOEKJES

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om "cookie"-technologie te gebruiken in de Web Space, om u te herkennen als een frequente Gebruiker en om uw gebruik van de Web Space te personaliseren door uw taal vooraf te selecteren, of meer gewenste of specifieke inhoud.

Cookies verzamelen het adres IK P van de gebruiker Google de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze informatie.

Cookies zijn bestanden die via een webserver naar een browser worden gestuurd om de navigatie van de gebruiker in de webruimte vast te leggen, wanneer de gebruiker de ontvangst ervan toestaat. Indien u dit wenst, kunt u uw browser zo configureren dat hij op het scherm wordt geïnformeerd over de ontvangst van cookies en de installatie van cookies op uw harde schijf verhindert. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser voor meer informatie.

Dankzij cookies is het mogelijk dat de browser van de computer die door de Gebruiker wordt gebruikt kan worden herkend om inhoud te bieden en de browse- of advertentievoorkeuren van de Gebruiker aan te bieden aan de demografische profielen van de Gebruikers en om de bezoeken te meten en verkeersparameters, monitor de voortgang en het aantal inzendingen.

10. VERKLARINGEN EN GARANTIES

In het algemeen zijn de inhoud en diensten die in de Web Space worden aangeboden louter informatief. Door ze aan te bieden, wordt daarom geen enkele garantie of verklaring verleend met betrekking tot de inhoud en diensten die in de Webruimte worden aangeboden, inclusief bijvoorbeeld garanties van wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, waarachtigheid, nauwkeurigheid of verkoopbaarheid, behalve in de voor zover dergelijke verklaringen en garanties niet door de wet kunnen worden uitgesloten.

11. OVERMACHT

Het bedrijf is in het geheel niet verantwoordelijk in geval van onmogelijkheid om service te verlenen, indien dit te wijten is aan langdurige onderbrekingen van de elektrische voeding, telecommunicatielijnen, sociale conflicten, stakingen, opstanden, explosies, overstromingen, handelen en nalaten van de overheid, en in het algemeen alle gevallen van overmacht of een toevallige gebeurtenis.

12. GESCHILLENBESLECHTING. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze algemene gebruiksvoorwaarden, evenals het gebruik van de webruimte, worden beheerst door het Spaanse recht. Voor de oplossing van elk geschil zullen de partijen zich onderwerpen aan de hoven en rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de persoon die verantwoordelijk is voor de website.

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar of nietig is krachtens de toepasselijke wetgeving of als gevolg van een gerechtelijke of administratieve beslissing, zal deze niet-afdwingbaarheid of nietigheid deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet onafdwingbaar of nietig maken. In dergelijke gevallen zal de vennootschap overgaan tot het wijzigen of vervangen van genoemde bepaling door een andere die geldig en afdwingbaar is en die, voor zover mogelijk, het doel en de claim bereikt zoals weergegeven in de oorspronkelijke bepaling.